Rejestr zbiorów danych

Gmina Miejska Turek
Kaliska 59, 62-700 Turek, REGON: 311019384

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1AKTA STANU CYWILNEGOMieszkańcy gminy, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, przedstawiciele ustawowi a także osoby, które wykażą ważny interes prawny.Zobacz szczegóły
2AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELINauczyciele ubiegający się o awans zawodowy.Zobacz szczegóły
3EMERYTOWANI NAUCZYCIELEEmerytowani nauczyciele.Zobacz szczegóły
4EWIDENCJA LUDNOŚCIMieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na terenie gminy Turek.Zobacz szczegóły
5EWIDENCJA WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCHOsoby ubiegające się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, zgłaszające jego utratę, a także zwracające dowoód.Zobacz szczegóły
6NAGRODY I ODZNACZENIA RESORTOWEOsoby ubiegające się o nagrody i odznaczenia.Zobacz szczegóły
7OBOWIĄZEK NAUKI I SZKOLNYDzieci i młodzież podlegające obowiązkowi szkolnemu oraz ich opiekunowie prawniZobacz szczegóły
8Oczyszczanie Miasta TurekWłaściciele nieruchomości z terenu gminy Turek.Zobacz szczegóły
9OPIEKA I TRANSPORT DZIECI ORAZ MŁODZIEŻYDzieci i młodzież, którym przysługuje uprawnienie do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły oraz ich opiekunowie prawni.Zobacz szczegóły
10Osoby uprawnione do przebywania w budynku poza godzinami urzędowaniaosoby fizyczne i prawneZobacz szczegóły
11OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OSOBOWYCH I RZECZOWYCHOsoby uprawnione do świadczeń osobowych i rzeczowych.Zobacz szczegóły
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCHRadniZobacz szczegóły
13POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓWUczniowie, wychowankowie oraz słuchacze otrzymujący pomoc materialną oraz ich opiekunowie prawni.Zobacz szczegóły
14POZWOLENIA NA UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z DROGĄWnioskodawcy.Zobacz szczegóły
15PRACOWNICY OŚWIATYPraconicy oświaty, emerytowani nauczyciele.Zobacz szczegóły
16PRZEDPOBOROWI I POBOROWIPoborowi, przedpoborowi, osoby o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowejZobacz szczegóły
17REJESTR AKTÓW NOTARIALNYCHOsoby zobowiązane do wniesienia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZobacz szczegóły
18REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENUUczestnicy postępowań administracyjnych.Zobacz szczegóły
19REJESTR DECYZJI W SPRAWIE OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCIOsoby zobowiązane do wniesienia opłat adiacenckich.Zobacz szczegóły
20REJESTR DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCIUczestnicy postępowań w sprawie podziału nieruchomości.Zobacz szczegóły
21Rejestr korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentówOsoby fizyczne, Osoby prawne, jdenostki organizacyjne składające pisma i wnioski do Urząedu Miejskiego w TurkuZobacz szczegóły
22REJESTR OSÓB FIZYCZNYCH ZOBOWIĄZANYCH DO OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGOOsoby zobowiązane do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.Zobacz szczegóły
23REJESTR WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DLA OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI NUMEREM PORZĄDKOWYMWłaściciele lub zarządcy nieruchomości.Zobacz szczegóły
24REJESTR WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYM PRZEKSZTAŁCONO PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCIOsoby, w stosunku do których zostały wydane decyzje administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.Zobacz szczegóły
25REJESTR WNIOSKÓW W SPRAWIE WYPŁAT ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI Wnioskodawcy. Zobacz szczegóły
26REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHWnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.Zobacz szczegóły
27SKARGI I WNIOSKIInteresanci, osoby składające skargi i wnioski.Zobacz szczegóły
28SPRAWY DOTYCZĄCE OBRONNOŚCIOsoby realizujące zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnejZobacz szczegóły
29ŚWIADCZENIA RODZINNEOsoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oraz członkowie ich rodzinZobacz szczegóły
30UZALEŻNIENIAOsoby uzależnione.Zobacz szczegóły
31WINDYKACJA I WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCHPodatnicy i płatnicy podlegający obowiązkowi podatkowemu.Zobacz szczegóły
32WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZANYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminyZobacz szczegóły
33WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY MIEJSKIEJ TUREKOsoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.Zobacz szczegóły
34WYKAZ WŁAŚCICIELI I WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMIWnioskodawcyZobacz szczegóły
35WYKAZ WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH NABYTYCH PRZEZ NAJEMCÓW Z ZASOBÓW GMINNYCHNajemcy lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy, ubiegający się o zawarcie umowy sprzedaży.Zobacz szczegóły
36ZAMÓWIENIA PUBLICZNEUczestnicy postępowań o udzielenie zamównień publicznych.Zobacz szczegóły
37ZBIÓR OSÓB OTRZYMUJĄCYCH DODATEK MIESZKANIOWYOsoby ubiegające się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego.Zobacz szczegóły
38ZBIÓR OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO UISZCZANIA OPŁAT ADIACENCKICHOsoby zobowiązane do uiszczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej przez Gminę.Zobacz szczegóły
39ZBIÓR PODATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGOPodatnicyZobacz szczegóły
40ZBIÓR UŻYTKOWNIKÓW MASZYN I URZĄDZEŃ UCIĄŻLIWYCH DLA ŚRODOWISKAUżytkownicy maszyn lub innych urządzeń uciążliwych dla środowiska.Zobacz szczegóły
41ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓWdawcy-użytkownicy nieruchomości.Zobacz szczegóły
42ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNEWłaściciele psów ras uznawanych za agresywne.Zobacz szczegóły
43ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIWnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie licencji lub promesy udzielenia licencji.Zobacz szczegóły
44ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGOWnioskodawcy.Zobacz szczegóły
45ZMIANA IMION I NAZWISKOsoby ubiegające się o zmianę imienia i nazwiska.Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.