Rejestr zbiorów danych

Miasto Siedlce
Skwer Niepodległośći 2, 08-110 Siedlce, REGON: 711581765

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Ewidencja ludnościMieszkańcy miasta SiedlceZobacz szczegóły
2Pozwolenia na budowęWnioskodawcyZobacz szczegóły
3ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHWnioskodawcyZobacz szczegóły
4EWIDENCJA POJAZDÓWWłaściciele pojazdówZobacz szczegóły
5SYSTEM ZINTEGROWANY "URZĄD"KlienciZobacz szczegóły
6EWIDENCJA KIEROWCÓWMieszkańcy Miasta mający uprawnienia do prowadzenia pojazdów.Zobacz szczegóły
7EWIDENCJA DIAGNOSTÓWDiagności na terenie miasta SiedlceZobacz szczegóły
8EWIDENCJA INSTRUKTORÓWInstruktorzy na terenie miasta SiedlceZobacz szczegóły
9EWIDENCJA OSÓB BEZ UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMIOsoby, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdamiZobacz szczegóły
10PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOWnioskodawcyZobacz szczegóły
11GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMIPosiadacze nieruchomości, właściciele lub ich następcy prawni, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy, najemcy, osoby wywłaszczone.Zobacz szczegóły
12Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, upomnienia, postępowanie windykacyjne związane z niewniesieniem opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w SiedlcachUŻYTKOWNICY STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBJĘCI ZEROWĄ STAWKĄ OPŁATY ZA PARKOWANIE, KORZYSTAJĄCY Z ABONAMENTU ORAZ UŻYTKOWNICY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRZY NIE UIŚCILI OPŁATY DODATKOWEJ ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIAZobacz szczegóły
13Zmniejszenie linii zabudowyWnioskodawcyZobacz szczegóły
14Lokalizacja urządzeń infrastruktury nie związanych z zarzadzaniem drogamiWnioskodawcyZobacz szczegóły
15Zajęcie pasa drogowegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
16Lokalizacja zjazdówwnioskodawcyZobacz szczegóły
17Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta SiedlceUCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM KLAS I-III, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA, BĘDĄCY MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCEZobacz szczegóły
18Uczniowie przedszkoli, szkół i placówek niepublicznychUCZNIOWIE UCZĘSZCZAJĄCY DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCHZobacz szczegóły
19LICENCJE NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGOWnioskodawcyZobacz szczegóły
20WYDANE I UTRACONE DOWODY OSOBISTEWnioskodawcyZobacz szczegóły
21REJESTR DECYZJI ZARZĄDU MIASTA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z NIEKTÓRYMI WIERZYTELNOŚCIAMI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTAKlienciZobacz szczegóły
22 OPŁATY ADIACENCKIE Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI DZIAŁKIWłaściciele lub użytkownicy wieczyści Zobacz szczegóły
23WYPISY I WYRYSY Z PLANUWnioskodawcyZobacz szczegóły
24POSTANOWIENIA OPINIUJĄCE PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCIWnioskodawcyZobacz szczegóły
25DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENUWnioskodawcyZobacz szczegóły
26EWIDENCJA PRZEDPOBOROWYCH I POBOROWYCHPrzedpoborowi i poborowiZobacz szczegóły
27REJESTR PSÓWWłaściciele psówZobacz szczegóły
28REJESTR SKARG I WNIOSKÓWSkarżący i wnioskującyZobacz szczegóły
29REJESTR LOKALI KOMUNALNYCH I ICH NAJEMCÓWNajemcy lokali komunalnychZobacz szczegóły
30REJESTR ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJPosiadacze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejZobacz szczegóły
31REJESTR SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYBOsoby, które złożą wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.Zobacz szczegóły
32KARTY WĘDKARSKIE, KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGOOsoby, które złożą wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.Zobacz szczegóły
33AKTY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGONauczycieleZobacz szczegóły
34POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓWUczniowie zameldowani na terenie Miasta Siedlce.Zobacz szczegóły
35STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOStudenci zameldowani na stałe na terenie Miasta SiedlceZobacz szczegóły
36EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCHWłaściciele nieruchomości na terenie miasta Siedlce.Zobacz szczegóły
37EWIDENCJA UMÓW ZAWARTYCH NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIWłaściciele nieruchomości na terenie miasta Siedlce.Zobacz szczegóły
38EWIDENCJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓWWłaściciele nieruchomości na terenie miasta Siedlce, posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków.Zobacz szczegóły
39Rejestr osób korzystajacych z pomocy Miejskiego Rzecznika KonsumentówKonsumenci - art. 22 1 kcZobacz szczegóły
40Gospodarka odpadami komunalnymiWłaściciele, współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, podmioty władające nieruchomościąZobacz szczegóły
41EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA SIEDLCEWłaściciele nieruchomości, w przypadku braku danych o właścicielach wykazuje się władających nieruchomościami.Zobacz szczegóły
42SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJNauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Siedlce.Zobacz szczegóły
43URZĄD STANU CYWILNEGO W SIEDLCACHMieszkańcy miasta SiedlceZobacz szczegóły
44PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNY ORAZ UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU MIASTA SIEDLCEWłaściciele nieruchomościZobacz szczegóły
45WYKAZ STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIAStudenci z terenu powiatu siedleckiegoZobacz szczegóły
46Rejestr oświadczeń majątkowychRadny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.Zobacz szczegóły
47Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznejZainteresowani udzieleniem im informacji publicznejZobacz szczegóły
48DODATKI MIESZKANIOWEWnioskodawcyZobacz szczegóły
49ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNYWnioskodawcyZobacz szczegóły
50WYKAZ KAUCJI MIESZKANIOWYCH WPŁACONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓWNajemcy mieszkań komunalnychZobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.