Rejestr zbiorów danych

Gmina Miedźno
ul.Ułańska 25, 42-120 Miedźno, REGON: 151398327

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Obrona cywilnaCzłonkowie FOC, osoby pełniące określone funkcje w różnych planach OC i obronnychZobacz szczegóły
2Kwalifikacja wojskowaOsoby podlegające kwalifikacji wojskowejZobacz szczegóły
3Zbiór Aktów Stanu CywilnegoOsoby figurujące w księgach Urzędu Stanu Cywilnego Zobacz szczegóły
4Elektroniczna baza ewidencji wydanych dokumentów tożsamości w systemie obsługi obywatelaMieszkańcyZobacz szczegóły
5Rejestr mieszkańców i cudzoziemcówMieszkańcyZobacz szczegóły
6Rejestr wyborcówWyborcyZobacz szczegóły
7Plan świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwaOsoby na które nałożono świadczeniaZobacz szczegóły
8Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowejOsoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowejZobacz szczegóły
9Rejestr wydanych wypisów z planu zagospodarowania przestrzennegoWnioskodawcaZobacz szczegóły
10Rejestr umów dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowaniaDane dotyczą osób, z którymi zawarto umowy dzierżawy lub umowy najmu Dane dotyczą osób, którym oddano nieruchomości w wieczyste użytkowanieZobacz szczegóły
11Rejestr wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennegoWniskodawcaZobacz szczegóły
12Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuWnioskodawca, właściciel oraz sąsiedzi nieruchomości, na której planowana jest inwestycjaZobacz szczegóły
13Rejestr postanowień o podziale i rozgraniczeniu nieruchomościDane dotyczą osób, które złożyły wnioski o podział nieruchomości bądź podział nastąpił z urzędu. Dane dotyczą osób, które złożyły wnioski o rozgraniczenie nieruchomości bądź rozgraniczenie nastąpiło z urzędu.Zobacz szczegóły
14Numeracja porządkowa nieruchomościWnioskodawca oraz właściciele budynku, którego dotyczy wniosekZobacz szczegóły
15Podatki i opłaty lokalnePodatnicy podatku od nieruchomościZobacz szczegóły
16Podatek od środków transportowychPodatnicy podatku od środków transportowychZobacz szczegóły
17Zwrot podatku akcyzowegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
18 Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholuWnioskodawcyZobacz szczegóły
19Zbiór osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychOsoby dotknięte problem przemocy i uzależnienia Osoby wymagające leczenia od uzależnieńZobacz szczegóły
20Rejestr skarg i wniosków WnioskodawcyZobacz szczegóły
21Rejestr kandydatów na ławnikówKandydaci na ławnikaZobacz szczegóły
22Oświadczenia majatkowe radnychRadniZobacz szczegóły
23Gospodarka odpadami na terenie gminyOsoby fizyczneZobacz szczegóły
24Elektroniczny rejestr płatników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiOsoby składające deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiZobacz szczegóły
25Rejestr decyzji o wycince drzew i krzewówWnioskodawcyZobacz szczegóły
26Zezwolenia na posiadanie psów ras agresywnychWnioskodawcyZobacz szczegóły
27Ewidencja zabytków w Gminie MiedźnoOsoba zgłaszającaZobacz szczegóły
28Dodatki mieszkaniowe w Gminie MiedźnoWnioskodawcaZobacz szczegóły
29Ewidencja osób ubiegających się o przydział lokalu komunalnegoWnioskodawcy Mieszkańcy GminyZobacz szczegóły
30Ewidencja najemców komunalnych lokali mieszkaniowych WnioskodawcyZobacz szczegóły
31Ewidencja decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości zbywalnej nieruchomości w zwiazku z uchwaleniem miejscowego planu przestrzennegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
32Rejestr wydanych pozwoleń na zajęcie pasa drogowegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
33Rejestr administracyjnych zmian imion i nazwiskWnioskodawcyZobacz szczegóły
34Ochotnicze Straże PożarneStrażacy OSPZobacz szczegóły
35Elektroniczny Obieg DokumentówKlienci, wnioskodawcyZobacz szczegóły
36Awans ZawodowyNauczyciele placówek oświatowych starający się o awans zawodowy.Zobacz szczegóły
37Dokumentacja realizacji obowiązku naukiMłodzież podlegająca obowiązkowi nauki oraz ich rodzice.Zobacz szczegóły
38Pracownicy młodocianiMłodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.Zobacz szczegóły
39Transport uczniów niepełnosprawnychUczniowie niepełnosprawni dowożeni do szkół.Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.