Rejestr zbiorów danych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole, REGON: 004502804

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Klienci korzystający ze świadczeń pomocy społecznejKlienci MOPRZobacz szczegóły
2Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcząWystawcy f-r/rachunkówZobacz szczegóły
3Dokumentacja dotycząca Klientów OIK korzystających z pomocy prawnejOsoby wymagające pomocy prawnej w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa lokalowego - Klienci Ośrodka Interwencji KryzysowejZobacz szczegóły
4Dokumentacja dot Klientów OIK korzystających ze świadczeń pomocy społecznejOsoby bezdomne - Klienci Ośrodka interwencji Kryzysowej.Zobacz szczegóły
5Baza danych osobowych Klientów KISKlienci KIS - osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, podlegające lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby skazane przez Sąd.Zobacz szczegóły
6Dokumentacja dot Klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsprcia dla Ofiar Przemocy w RodzinieOfiary, świadkowie i sprawcy przemocy w rodzinie.Zobacz szczegóły
7Dokumentacja dotycząca Klientów ORS "Szansa"Mieszkańcy ORS "Szansa"Zobacz szczegóły
8Baza danych osobowych Klientów PKKlienci PK - osoby uzależnione i współuzależnione od substancji psychoaktywnych.Zobacz szczegóły
9Skargi i wnioski wpływające do MOPRKlienci oraz inne osoby skarżące się na działalność MOPR w Opolu lub jego pracowników. Osoby składające wnioski w sprawie działalności MOPR lub jego pracowników. Zobacz szczegóły
10Dokumentacja zewnętrzna i wewnętrzna DPŚOsoby figurujące w ewidencji MOPRZobacz szczegóły
11Dokumentacja osobowa Klienta DPŚ, SŚKlienci pomocy społecznejZobacz szczegóły
12Dokumentacja osobowa Klientów DPŚ, RO IOsoby bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale i przewlekle chore, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione.Zobacz szczegóły
13Dokumentacja osobowa Klientów MOPR DPŚ-R.O II. Klienci MOPRZobacz szczegóły
14Dokumentacja osobowa Klientów DPŚ, RO IIIOsoby zwracające się i wymagające pomocy ze strony MOPR.Zobacz szczegóły
15Dokumentacja osobowa Klientów DPŚ, RO IVKlienci MOPRZobacz szczegóły
16Dokumentacja osobowa Klientów DPŚ, RO VKlienci ubiegający się o pomoc zamieszkałe na terenie Opola. Zobacz szczegóły
17Dokumentacja dot. Klientów DPŚ, Ro V pKlienci MOPRZobacz szczegóły
18Windykacja nleżności w MOPR w Opolu osoby, które nie wykonały w terminie obowiązków płatniczych wobec MOPR.Zobacz szczegóły
19Umowy i zawarte porozumienia- dokumentacja DF Dzieci niepełnoletnie, osoby fizyczne.Zobacz szczegóły
20Opinie prawne dok. radców prawnych Klienci MOPR - osoby korzystające lub ubiegające się o pomoc społeczną, także osoby nie korzystające z pomocy, ale do których ma zastosowanie ustawa o pomocy społecznej (np. osoby zobowiązane do odpłatności za OPS); Podmioty zawierające umowy z MOPR, Pracownicy MOPR (Opinie dot. spraw kadrowych)Zobacz szczegóły
21Sprawy sądowe - Akta sądowe, dok. radców prawnych Klienci MOPR - osoby korzystające/ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej Kontrahenci (zawierający umowy z MOPR) Pracownicy MOPRZobacz szczegóły
22Dokumentacja dot Klientów OIK korzystających z pomocy psychologicznejOsoby znajdujące się w stanie kryzysów sytuacyjnych, rodzinnych, rozwojowych i adaptacyjnych - klienci Ośrodka interwencji KryzysowejZobacz szczegóły
23Asysta rodzinna, piecza zastępcza i wychowankowie placówek opieki całodobowej dok. DRDKandydaci na rodziny zastępcze wspierające, pomocowe i rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka, rodziny wspierające i rodziny pomocowe, dzieci umieszczone i wskazane przez sąd do umieszczenia w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni oraz kuratorzy zarządzający majątkiem tycz dzieci, kuratorzy wyznaczeni przez sąd do reprezentowania interesów osób nieobecnych, opiekunowie usamodzielnienia, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opieki całodobowej. Dzieci umieszczone przez Sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Zobacz szczegóły
24Dokumentacja klientów korzystających z DDP "Złota Jesień"Osoby korzystające z DDP "Złota Jesień"Zobacz szczegóły
25Dokumentacja klientów korzystających z DDP "Magda - Maria"Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz osoby uprawnione - tj. osoby niepełnosprawne i seniorzy zamieszkujący miasto Opole.Zobacz szczegóły
26Dokumentacja klientów korzystających z DDP "Malinka"Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (z posiłków i działalności placówki wsparcia dziennego)Zobacz szczegóły
27Projekt Systemowy Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych oraz Nieaktywnych Zawodowo Klientów MOPR w Opolu pn. "Moja Praca - Moja Przyszłość"Pracownicy zatrudnieni w projekcie realizujący poszczególne zadania, beneficjenci ostateczni, do których działania są kierowane, Zleceniobiorcy realizujący poszczególne usługi, roboty i dostawyZobacz szczegóły
28Teczki osobowe klientów DPŚ, ZPIOsoby umieszczone w dps osoby oczekujące na umieszczenie w dps osoby wnoszące opłatę za pobyt osób w domu pomocy społecznejZobacz szczegóły
29Klienci Centrum Informacyjno-Edukacyjnego "SENIOR" w OpoluOsoby wyrażające chęć do udziału w różnych formach aktywizacji społecznej, zawodowej, kulturalnej i zdrowotnej. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.Zobacz szczegóły
30Kontrola wewnętrzna w MOPR w Opolu Klienci MOPR. Pracownicy MOPR. Kontrahenci zawierający umowy z MOPR. Zobacz szczegóły
31Zespół Interdyscyplinarny - Procedura realizacji Niebieskiej Karty w MOPR w OpoluOsoby będące ofiarą przemocy, sprawcy przemocy Zobacz szczegóły
32Klienci MOPR korzystający z pomocy na podstawie Karty PolakaOsoby i rodziny chcące osiedlić się na terytorium PolskiZobacz szczegóły
33Sprawcy przemocy objęci wsparciem i pomocą SOWOsoby stosujące przemoc wobec innych.Zobacz szczegóły
34Klienci korzystający z pomocy i wsparcia SOWOsoby doznające przemocy Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.